Menu

خواص اسماء الهی

Enter Title

خواص اسماء الحسنی

( الاحد )

کسی که در خلوت بعد از ریاضت 1000 مرتبه الاحد بگوید ، ملئکه را در اطراف خود مشاهده نماید و چنان مینماید که ملئکه با وی همراهند .

( الواحد )

الواحد را برای الفت و انس و عزت بین اقران و نزدیکان فائده عظیم دارد ، عدد مکتوبه اش 19 است .

( الصمد )

گویند هر که مداومت نماید بر اسم ( الصمد ) آثار تجلی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص گرداند . عدد مکتوبه اش 134 است .

( الرحمن الرحیم )

خاصیت این دو اسم مبارک این است ، کسی که عقب هر فریضه 100 مرتبه بگوید ، لطف الهی شامل حال او گردد .

گفته اند کسی که هر روز صد بار بگوید الرحیم ، بر خلق خدا مشفق و مهربان گردد ، و اگر به نیت کسی بخواند ، آن کس نسبت به وی مشفق و مهربان شود ،

و اگر به عدد مکتوبه یا مبسوطه آن بگوید اثر وی قوی تر باشد .

( القدوس )

گفته اند هر که بعد از زوال 170 مرتبه ( القدوس ) بگوید بعدد مکتوبه وی ، یا 349 مرتبه به عدد حروف مبسوطه آن ، دل وی پاک شود ، و اگر هر روز به این ذکر مداومت نماید صفاء تام حاصل شود .

( السلام )

برای شفای هر علتی خواندن این اسم مبارک مجربست ، بر سر هر بیمار که 100 مرتبه بخوانند شفا یابد .

و گفته اند خواندن ( السلام ) برای دوستی و سلامتی است و امانست از هر بلیه ای ، و چون به عدد حروف مکتوبه که 132 است یا مبسوطه که 574 است بنیت کسی هر روز بخواند ، اگر برای محبت و الفت باشد اثر قوی حاصل گردد ، و اگر به نیت سلامتی از آفات و امراض خواند ، زود اثر عافیت و صحت پیدا شود .

( المهیمن )

کسی که 125 مرتبه ( المهیمن ) بگوید ، قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقایق مطالب اطلاع پیدا نماید .

( العزیز )

کسی که هر روز 94 مرتبه بعد از طلوع فجر بخواند ، کشف می شود بر وی علم کیمیا و سیمیا ، و کسی که چهل روز هر روز روزی 40 مرتبه بخواند دولت عظیم یابد و محتاج به احدی نگردد .

( الحی )

مداومت نمودن بر این اسم خصوصا در عقب هر نماز 18 مرتبه ، باعث طول عمر و رفع مرگ مفاجات و توسعه معاش می شود و اگر برای چشم درد 19 مرتبه بخواند شفا یابند .

( العلیم )

برای حصول علم و ظاهر و آشکار امور خفیفه ، گفتن العلیم نفی عظیم دارد ، و اگر بعد از هر نماز 10 بار بخواند بر مغیبات اطلاع پیدا نماید .

و گفته اند هر که این اسم را بسیار در دل بگوید صاحب معرفت گردد ، و اگر بعد از هر فریضه 150 مرتبه به عدد مکتوبه او یا 302 بار به عدد مبسوطه آن تکرار نماید مقصود بر وجه اتم حاصل شود .

( الباعث )

کسی که در وقت خواب دست بر سینه بمالد و 100 بار ( الباعث ) بگوید ، خداوند دل او را به نور معرفت خود زنده گرداند ، و برای درست شدن کارها مداومت نمودن بر آن مفید است ، عدد مکتوبه اش 573 است .

( الفتاح )

کسی که بعد از نماز صبح دست بر سینه نهد و 70 مرتبه یا فتاح بگوید ، ظلمت از دل وی برطرف شود و خداوند حجاب را از دل او بر دارد ، و از برای انجام کارها مداومت بر آن مفید است ، عدد مکتوبه اش 489 و عدد مبسوطه اش 802 است .

( الغفور )

کسی که زیاد بگوید الغفور ، وسواس از وی برطرف می گردد .

و گفته اند هر که هر روز 1286 مرتبه به عدد مکتوبه آن یا 1355 مرتبه به عدد مبسوطه آن این اسم شریف را بگوید ظلمت و تاریکی از دل او زایل گردد و روشنی و صفا در باطن او پیدا شود .

( الملک )

جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط و خدم و حشم و مالک شدن املاک و غیره مداومت نمایند بر اسم الملک .

و گفته اند هر کس هر روز 262 بار به عدد مکتوبه آن بخواند ، دل او روشن شود و ضمیر او صاف گردد .

( القریب )

کسی که زیاد بگوید القریب از بدی ایمن می گردد ، و به جهت رفع هر غمی بسیار بگوید : یا قریب و یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیفا لما یشاء .

از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از اکابر دین گفته اند که اسم اعظم خداوند این اسم بزرگوار است و خواص وی عظیم است .

صاحب شمس المعارف گفته که مداومت بر این اسم شریف بعدد مکتوبه وی که 312 است یا به عدد مبسوطه وی که 396 است ، موجب فتح باب مکاشفه و اسرار است به شرطی که رعایت آداب و شرایط آن به خوبی کرده باشد ، و اگر بعد از هر فریضه بر عدد مبسوطه آن مواظبت نماید در حصول مقصود اتم باشد .

( النور )

کسی که 1000 مرتبه بگوید خداوند به ظاهر و باطن او نوری افاضه می فرماید .

به جهت صفاء باطن و اطلاع بر خفیات مداومت نماید ، عدد مکتوبه اش 256 است .

 (الهادی )

کسی که زیاد بگوید ، خداوند به او معرفت عنایت فرماید .

( الصبور )

کسی که 1000 مرتبه بگوید ( الصبور ) ، خدا به او الهام می نماید صبر بر سختیها و بلیات را .

( الخافض )

کسی که 70 مرتبه بگوید ، خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید .

( عالم الغیب )

کسی که بعد از هر نماز 100 مرتبه بگوید ( عالم الغیب ) ، امور غیب بر وی مکشوف می گردد .

( الوهاب )

کسی که در سجده 14 مرتبه بگوید خدای تعالی وی را بی نیاز ، و کسی که در آخر شب سر خود را برهنه کرده دست بلند کند و 100 مرتبه بگوید ، البته فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست .

( المذل )

کسی که در شب تاریک در حال سجده 1000 مرتبه بگوید : ( یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنی فخذلی حقی منه ) پس حق خود را می گیرد ، و کسی که در سجده 25 مرتبه بگوید : ( الهی آمنی من فلان ) خدا او را ایمن می گرداند از شر او .

( الحفیظ )

کسی که 998 مرتبه بگوید ( الحفیظ ) از هر خوف و هراسی ایمن می گردد ولو در موضع خطرناک برود ، و این اسم مبارک امان است از غرق شدن ، و گوینده او همیشه محفوظ است و دعای او زود اجابت می گردد .

و ایضا این اسم برای حفظ مال و بدن و سائر متعلقات از غرق شدن و سوختن و سرقت شدن مال فائده عظیم دارد ، و گفتن آن به عدد لفظ مکتوبه باعث ایمنی از خوف است اگرچه در نزد شیر راه رود و سریع الاجابة است .

( اللطیف )

از صاحب در النظیم نقل می کنند که این اسم از باقی اسماء به آن ممتاز است که قریب النتیجه و سریع الاثر است ، و برای رفع جمیع دردها و بیماریها و سختیها تاثیر عظیم دارد ، و در اوقات بلا و سختی و اندوه ، نتایج و فوائد عجیب و قریب از وی به ظهور می رسد ، و هر رنج و سختی و مرض و بیم و هراس که عارض شود ، به فرج و سرور و امن و امان و اطمینان مبدل می شود به شرطی که هر روز به عدد مبسوطه وی که 173 است بخواند .

( الودود )

اگر 1000 بخوانند و بدمند به طعامی ، و جماعتی که با هم دشمنند از آن طعام بخورند با هم دوست گردند . (الحلیم )

نوشتن و شستن این اسم و آب آن را به زراعت پاشیدن موجب نمو است ، و برای فرو نشستن خشم و وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن آتش خشم و نادانی و پیدا شدن آرام در دل و حفظ از بلیات ، این اسم شریف را مداومت نموده روزی 100 بار بخواند ، عدد مکتوبه اش 88 است .

( الشکور )

کسی که چشم او تاریکی می کند 41 بار این اسم را بگوید و به کف دست خود بدمد و دست بر آب نهد و بر چشم مالد شفا یابد .

( الشافی )

این نام بر هر دوائی ، بعدد مکتوبه اش که 391 است خوانده شود البته باعث صحت مریض گردد . مداومتش موجب شفای امراض ظاهر و باطن است و باعث آن است که هرگز بیمار نشود ، و بر طعامی که بخوانند ضرر نزند و دفع سموم قاتله نماید .

( هو )

جماعتی قائلند که ( هو ) اسم اعظم الهی است و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که فرمود : یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر علیه السلام را در خواب دیدم و گفتم بمن چیزی تعلیم نما که بر اعداء و دشمنان ظفر یابم ، پس گفت بگو :

یاهو یا هو یا من لا یعلم ما هو اغفرلی و انصرنی علی القوم الکافرین پس برای پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب خود را نقل کردم ، فرمود : یا علی خضر علیه السلام اسم اعظم را به تو تعلیم نمود .

( الحسیب )

کسی که هفت هفته هر روز 70 مرتبه ( حسبی الله الحسیب ) بگوید و ابتدا از روز پنجشنبه نماید ، کفایت مهم او شود و نجات یابد از چیزی که از آن می ترسد .

و ایضا گفته اند اگر خواهد عمل قوی شود هر صبح و شام بعدد مکتوبه این اسم که 80 است قرائت کند ، و اگر قوی تر خواهد به عدد مبسوطه وی که 140 است به همان طریق مداومت نماید .

( الوکیل )

کسی که این اسم را ورد خود سازد از غرق شدن و سوختن در امان باشد .

و گفته اند در تحصیل مرادات و حاجات و کفایت مهمات اثر عظیم دارد ، عدد مکتوبه اش 76 است عدد مبسوطه آن 196 است .

( الرقیب )

مداومت بر این اسم غفلت را از دل زایل کند و به جهت خاطر جمعی خواندنش مفید است ، هفت بار بر مال و عیال خوانند از همه آفات محفوظ ماند ، عدد مکتوبه اش 312 است.

( الحی القیوم )

از صاحب در النظیم نقل می کنند که نزد بسیاری از علما و عرفا اسم اعظم خدایتعالی این دو اسم بزرگوار است و حدیثی از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرموده : اسم اعظم الهی در این دو آیه است : قوله تعالی ( الله لا اله الا هو الحی القیوم ) و قوله تعالی ( الم الله لا اله الا هو الحی القیوم )

و از ابن تمیمی چنین نقل می کنند که : هر که چهل روز بر تکرار این دو اسم شریف مداومت نماید ، به این طور که هر روز میان نافله و فریضه صبح 40 مرتبه بگوید : یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت برحمتک استغیث دل وی را حیاتی حاصل شود که هرگز نمیرد .

( الاحد - الصمد )

از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از علما بر آنند که اسم اعظم خدای سبحانه این

دو اسم است ، و مداومت بر تکرار این دو اسم بعدد مکتوبه یا مبسوطه آن ، بعد از فرائض پنج وقت ، موجب ظهور سر توحید و انکشاف تجلی صمدانی است که از جمله تجلیات کلیه است .

( الحکیم - العلیم )

کسی که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شریف و برای او مهمی باشد ، خداوند کشف می گرداند مطلب و مهم او را، و همین خاصیت را دارد دو اسم شریف ( الحفیظ و الحکیم ) .

(مالک الملک )

اگر کسی این دو اسم مبارک را بسیار بگوید ، خداوند او را در دو عالم بی نیاز می گرداند .

شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث) - سعید موحدیان عطار

دی ان ان