Menu

خروج از منزل بدون اجازه شوهر

خروج از منزل بدون اجازه شوهر

خروج از منزل بدون اجازه شوهر مسأله 2412 زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی (1) که ا...
print کد خبر: 172 تعداد بازدید: 1151
تاریخ انتشار: 19دی1395, 10:26:48

خروج زن از خانه طبق نظر مراجعhttp://hadana.ir/wp-content/uploads/2015/11/52454254.jpg

خروج از منزل بدون اجازه شوهر

مسأله 2412 زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی (1) که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است (2) و اگر تهیّه نکند، چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

(1) (نوری): برای هر کامیابی جنسی.. (فاضل): برای هر لذّت متعارفی..

(2) (اراکی): تهیه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر او بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند به تفصیلی که در کتب مفصل ذکر شده مدیون زن است.

(گلپایگانی)، (صافی): تهیه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است..

(خوئی)، (تبریزی): مسأله زنی که عقد دائمی شده احتیاط در آن است که بدون اجازه شوهر برای کارهای جزئی نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق ّ شوهر منافات نداشته باشد و باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن ((خوئی): ما دامی که بدون عذر از منزل او بیرون نرفته) بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

(سیستانی): مسأله زنی که عقد دائم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود هر چند با حق ّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد یا مسکن مناسب او نباشد و باید خود را برای لذّتهای جنسی که حق ّ همسر است هر وقت که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او بدون وجه شرعی، تندی و خشونت نکند.

(مکارم): مسأله زنی که عقد دائم شده بنا بر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، یا کاری در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظی باشد و یا از قرائن معلوم شود که او راضی است) و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند؛ بر شوهر نیز واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر را مطابق معمول برای او تهیّه کند (حتی هزینه طبیب و دارو و مانند آن) و اگر تهیّه نکند بنا بر احتیاط بدهکار او خواهد بود، خواه توانایی داشته باشد یا نه.

(زنجانی): مسأله زنی که عقد دائمی شده نباید بی عذر شرعی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی که او می‌خواهد و عذر شرعی برای زن در اجتناب آن نیست، تسلیم نماید و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل و سایر لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است، و اگر تهیّه نکند؛ چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

نشوز زن و مهریه

مسأله 2413 اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند (1) گناه کار است و حق ّ غذا و لباس و منزل (2) و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی‌رود.

(1) (خوئی)، (تبریزی): حق ّ همخوابی ندارد و گناه کار است و مشهور فرموده‌اند که حق ّ غذا و لباس و منزل نیز ندارد. ولی این حکم مادامی که زن نزد شوهر است محل ّ اشکال است. و امّا مهر او، بدون اشکال از بین نمی‌رود.

(زنجانی): بدون عذر شرعی اطاعت شوهر نکند..

(2) (زنجانی): و سایر لوازم..

(سیستانی): مسأله اگر زن به وظائف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حق ّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند بنا بر احتیاط واجب نفقه‌اش ساقط نمی‌شود، و امّا مهر او با عدم تمکین، به هیچ وجه ساقط نمی‌شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


خروج زن با اجازه

پرسش 69 . آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): خير، بيرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جايز نيست؛ مگر اينكه براى واجب شرعى باشد و يا ضرورتى ايجاب كند.[138]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب بيرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جايز نيست؛ مگر اينكه براى واجب شرعى باشد يا ضرورتى ايجاب كند.[139]

تبصره. هر چند در كلام برخى از مراجع تقليد، استثناى بالا بيان نشده است؛  ولى بى شك آن را قبول دارند.

خروج از منزل

پرسش 70 . در جايى كه بيرون رفتن زن با حق شوهر منافات نداشته باشد  (مانند اينكه شوهر سر كار است)، آيا باز اجازه او لازم است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): آرى، اجازه شوهر در اين فرض نيز لازم است.[140]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب، در اين فرض نيز اجازه شوهر  لازم است.[141]

اجبار زن

پرسش 71 . اگر شوهر از روى لجاجت و انتقام گيرى از زن، اجازه بيرون رفتن به او ندهد، آيا اطاعت از او واجب است؟ 

همه مراجع: هر چند انتقام گيرى و اذيت كردن از سوى مرد، بر خلاف اخلاق اسلامى است؛ ولى اگر به هر جهت اجازه ندهد، زن بايد اطاعت كند.[142]

شرط اجازه خروج

پرسش 72 . آيا زن مى تواند در عقد شرط كند كه شوهر بر او ولايت نداشته باشد  و بدون اجازه او از خانه بيرون رود؟

همه مراجع: خير، اين شرط نافذ نيست.[143]

پرسش 73آيا زن در ضمن عقد مى تواند شرط كند كه شوهر پس از عقد، اجازه خروج از منزل را به عهده او بگذارد؟

آيات عظام امام و بهجت: خير، نمى تواند چنين شرطى كند و اين شرط باطل است.[144]

آيات عظام تبريزى و سيستانى: نمى تواند چنين شرطى كند؛ ولى مى تواند شرط  كند كه شوهر بعد از ازدواج، اجازه بيرون رفتن از منزل را به او بدهد.[145]

اجازه غيابى

پرسش 74 . اگر كسى به شوهرش دسترسى ندارد، براى مسافرت و بيرون رفتن از  منزل چه بايد بكند؟

همه مراجع: تنها براى كارهاى واجب و ضرورى زندگى، مى تواند بيرون برود؛  مگر اينكه اطمينان داشته باشد شوهرش با رفتن او مخالف نيست.[146]

اجازه خروج و مهريه

پرسش 75 . چنانچه مرد مهريه زن را به هر علتى نپردازد، آيا براى خروج از منزل  نياز به اذن شوهر است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): آرى، بايد از شوهر اجازه بگيرد.[147]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه  بگيرد.[148]

رضايت شوهر

پرسش 76 . آيا همين اندازه كه زن بداند شوهرش براى بيرون رفتن از منزل  راضى است، كفايت مى كند، يا اينكه بايد از او اجازه بگيرد؟

همه مراجع: اگر مى داند كه شوهر راضى است، كفايت مى كند و اجازه گرفتن لازم نيست.[149]

محدوده اجازه

پرسش 77 . اگر خانمى از شوهرش اجازه گرفت كه به محلى برود، آيا مى تواند از  آنجا به محل ديگرى (مانند خانه پدر و مادر و..) نيز برود؟

همه مراجع: به همان اندازه كه اجازه داده، بايد عمل كند و نسبت به محل ديگر،  بايد رضايت شوهر احراز گردد.[150]

اهداى خون

پرسش 93 . آيا اهداى خون نياز به اجازه شوهر دارد؟

همه مراجع: در اهداى خون اجازه شوهر لازم نيست؛ ولى براى بيرون رفتن از منزل اجازه او شرط است.[183]

 

اجازه عكس گرفتن

پرسش 94 . آيا جايز است زن در جشن هاى عروسى، بدون اجازه شوهرش عكس بيندازد؟

همه مراجع: اگر عكس گيرنده زن و يا محرم باشد و ظاهر كننده او را نشناسد و باعث مفسده نيز نباشد، عكس انداختن اشكال ندارد و اجازه شوهر در اينجا لازم نيست.[184]

 

 

 • [138]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1625 و 1628 و 1634 ؛ صافى، توضيح المسائل، م 2421 ؛ امام،  استفتائات، ج3، حقوق زوجيت، س 16 ؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 18 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2476 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2408 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 337 و 338.

 • [139]. تبريزى، استفتائات، س 1454 و توضيح المسائل، م 2421 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 963.

 • [140]. توضيح المسائل مراجع، م 2412 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 337 و 338. وحيد،  منهاج الصالحين، ج 3، م 1407 و نورى، استفتائات، ج 2، س 675.

 • [141]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1407 و مكارم، استفتائات، ج 2، س 964.

 • [142]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س1626؛ امام، استفتائات، ج 3، حقوق زوجيت، س 10 و دفتر:  همه مراجع.

 • [143]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، فى الشروط، م 2 و دفتر: بهجت.

 • [144]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، فى الشروط المذكوره فى عقد النكاح، م 2 و دفتر: بهجت.

 • [145]. تبريزى، استفتائات، س 1467.

 • [146]. صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1333 ؛ دفتر: همه مراجع.

 • [147]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1665 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س635 ؛ دفتر: همه مراجع.

 • [148]. دفتر: تبريزى و مكارم.

 • [149]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1635 ؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 18 ؛ مكارم،  توضيح المسائل، م 2062 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 687 و دفتر: همه مراجع.

 • [150]. امام، استفتائات، ج 3، حقوق زوجيت، س 19 ؛ تبريزى، استفتائات، س 1453 ؛ فاضل، جامع المسائل،  ج 1، س 1634 ؛ دفتر: همه مراجع.

 • [183]. دفتر: همه مراجع.[184]. خامنه اى، اجوبة الاستفتائات،  س1188 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1732 و 1730 ؛ مكارم،  استفتائات، ج1، س798 و 838 ؛ امام، استفتائات، ج3، احكام حجاب، س15 ؛ دفتر: نورى، بهجت، سيستانى، تبريزى، وحيد و صافى.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان)

 

امتیاز خبر:
0 0 0

نظرات


نظری وجود ندارد.

مرتب سازی براساس

آرشیو:

دی ان ان